Οργανισμούς ΣΚΠ στην Ευρώπη - MS Nurse PRO

Οργανισμούς ΣΚΠ στην Ευρώπη

24/11/2020

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Θεραπεία και Έρευνα στη ΣΚΠ

Μια ανεξάρτητη επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφιερωμένη στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Αποκατάσταση στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Ευρωπαϊκό Δικτύο για την καλύτερη πρακτική και έρευνα. Στόχος της είναι να βελτιώσει την εργασία, τη συμμετοχή και την αυτονομία των ατόμων με ΣΚΠ, με την ανάπτυξη και την προώθηση τεκμηριωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης.

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ΣΚΠ

Η ESMP είναι μια οργάνωση-ομπρέλα για 37 εταιρίες ΣΚΠ από 34 ευρωπαϊκές χώρες.

© Copyright MS Nurse PRO