O nás

Zjistěte více o MS Nurse PRO

Please watch this video or read the short introduction below before you begin this CME-accredited training curriculum on Multiple Sclerosis (MS) for some tips and assistance to help you get the best from this website.Jaký je cíl programu Profesionálního vzdělávání pro RS sestry?
Účelem tohoto studijního programu je pomoci Vám získat správné znalosti a dovednosti pro práci RS sestry. Zahrnuje také odsouhlasený soubor základních standardů, které napomáhají jednotnosti praxe a ošetřovatelské péče v celé Evropě a zajišťují ve všech evropských zemích stejné přínosy pro osoby s RS. Odpovídá to doporučením v nedávno publikovaném shodném prohlášení k práci RS sester s názvem „Moving Towards the Pan-European Unification and Recognition of MS Nurses“ (Přechod k celoevropskému sjednocení a uznání práce RS sester). Toto zásadní prohlášení bude přínosem pro uznání významu práce RS sester v Evropě, sjednotí jejich činnost a zvýší povědomí o důležitosti a nezbytnosti této role jako samostatné specializace.

Jaké jsou součásti programu Profesionálního vzdělávání pro RS sestry? 

Program Profesionálního vzdělávání pro RS sestry vypracovali přední odborníci v oboru RS (po stisknutí tlačítka „Výbor“ se Vám zobrazí bližší informace o těchto odbornících) a sestává z pěti obsáhlých interaktivních modulů. Každý modul se zaměřuje na jiné aspekty RS a společně vytvářejí základní studijní program, který je platformou pro další rozšiřování znalostí.

Každý modul se skládá ze série dílèích témat s úplným seznamem odkazù a s prvky, na které lze kliknout a zobrazit si tak další podrobnìjší informace. Vìnujte pozornost slovùm nebo frázím uvedeným tuèným písmem a dvojitì podtrženým – když na nì kliknete, otevøe se místní rámeèek s dodateènými informacemi. Pøi navigaci moduly Vám pomohou ikony; ty, které jsou svìtle rùžové, jsou interaktivní a kliknutím na nì si mùžete zobrazit další informace. Jsou zde také ilustrace, grafiky a videa, které slouží pro doplnìní Vašich znalostí. A nakonec jsou zde také „body reflektivního uèení“ ve formì otázek, na které máte odpovìdìt; ty vedou k zamyšlení nad právì probranou látkou a nad tím, jak mùžete tyto informace uplatnit ve své každodenní klinické praxi. Pro pøístup ke svým odpovìdím na tyto reflektivní otázky použijte tlaèítko „Mùj akèní plán“ na domovské stránce.

Tyto moduly doplòují další prvky, které pøenášejí uvádìné informace do skuteèných klinických situací. Patøí sem rady pro sestry, vycházející z osobních zkušeností pøedních RS sester, a kazuistiky aplikující informace uvedené v modulech na skuteèné scénáøe klinických pøípadù, s nimiž se RS sestra mùže setkat ve své bìžné klinické praxi. Rady pro sestry jsou oznaèeny svìtle rùžovou ikonou zpodobòující „èepec“ zdravotní sestry. Kliknutím na tuto ikonu si zobrazíte rùzné rady pro situace, které se ve Vaší bìžné praxi mohou vyskytnout.

Jakým zpùsobem mám absolvovat studijní program a získat kredity?

Celý studijní program bude zobrazen v oknì Vašeho webového prohlížeèe. Pokud si však pøejete, mùžete si stáhnout, uložit a vytisknout kterékoli stránky vzdìlávacích modulù. Budete si tak moci tyto informace uložit, a když k nim pøidáte pøíslušné „body reflektivního uèení“, mùžete zaèít vytváøet svou osobní složku evidence absolvovaných programù. Mùžete se rovnìž kdykoli vrátit ke vzdìlávacím materiálùm i poté, co dokonèíte kurz. Je zde také funkce „pozastavit a vrátit“, umožòující podle potøeby návrat na stejné místo, kde jste byli naposled pøed odchodem z webových stránek.

Doporučujeme absolvovat moduly v uvedeném pořadí. V zásadě je však můžete probírat v libovolném pořadí a každý modul můžete v kterékoli fázi pozastavit a vrátit se k němu.

Na konci každého modulu budete muset odpovìdìt na otázky ve webovém testu a Vaše odpovìdi musí být správné na 75 % nebo více, abyste mìli nárok na získání kreditu. Každý akreditaèní test se musí provést najednou a bez pøerušení, takže funkce „pozastavit a vrátit“ není v tomto pøípadì k dispozici.

Po úspěšném absolvování všech pěti testů obdržíte potvrzení o kreditu, které si můžete stáhnout, uložit a vytisknout. Můžete podle vlastní volby získat kredity od organizace International Council of Nurses (ICN – Mezinárodní rady sester) nebo od organizace Royal College of Nursing (RCN) – obě tyto organizace poskytují akreditaci pro tento studijní program. Pokud dosáhnete horšího výsledku než 75 %, budete mít dva další pokusy pro dosažení potřebného výsledku testu pro každý modul; jestliže budou oba tyto pokusy neúspěšné, nebudete moci test po určitou dobu opakovat, což Vám má umožnit další studium k danému modulu.

Co ještě obsahuje program Profesionálního vzdělávání pro RS sestry?
There is an MSPEDIA which you can use to access useful resources including a glossary of the more commonly used terms in MS, FAQs answered by our syllabus committee and medical cases which we hope you will find useful in providing you with further information about MS.

By registering for MS Nurse PRO, you will also join a pan European MS Nurse Community. This e-community will provide a virtual faculty for nurses to share knowledge, skills, challenges and questions, and find answers and solutions together. 

So, now you’re ready to start your learning experience! We hope you enjoy navigating your way around the website. If you have any questions please use the “Contact Us” button.

© Copyright EMSP VZW