REGULAMIN - MS Nurse PRO

REGULAMIN & ZASADY POSTĘPOWANIA NA FORUM 

OBOWIĄZUJĄCY W ODNIESIENIU DO PLATFORMY MS NURSE PRO ORAZ WITRYNY MS NURSE PRO


Artykuł 1 - Dane kontaktowe

European Multiple Sclerosis Platform aisbl
Rue Auguste Lambiotte 144
1030 Bruksela
Belgia

Belgian Crossroads Bank for Enterprises: 0473.317.141
E-mail: [email protected]

Artykuł 2 - Definicje

Pojęcia zawarte w tym regulaminie, dalej podawane wielką literą, mają następujące znaczenie:
-    Kurs: może dotyczyć modułu szkoleniowego, materiałów do nauczania i nauki lub szkolenia oferowanego za pośrednictwem Platformy MS Nurse PRO;
-    EMSP: European Multiple Sclerosis Platform aisbl [Europejska Platforma Stwardnienia Rozsianego]
-    Regulamin ogólny: artykuły od 1 do 10 regulaminu ogólnego, dotyczące korzystania z Platformy MS Nurse PRO; 
-    Gość: każda osoba fizyczna, która odwiedza Witrynę nie rejestrując się jako Użytkownik
-    Platforma MS Nurse PRO: platforma hostowana i zapewniana przez EMSP w celu oferowania pielęgniarkom programu szkoleń e-learningowych oraz możliwości społecznego uczenia się; 
-    Witryna: witryna Platformy MS Nurse PRO
-    Polityka prywatności: Polityka prywatności i plików cookie Platformy MS Nurse PRO i Witryny;
-    Użytkownik: każda osoba fizyczna, która zarejestruje się na Platformie MS Nurse PRO, szukająca Kursu ORAZ będąca w odpowiednim do tego wieku, tzn. w wieku co najmniej 16 lat.

Artykuł 3 - Platforma MS Nurse PRO

EMSP oferuje Kursy i szkolenia z różnych aspektów stwardnienia rozsianego za pośrednictwem Platformy MS Nurse PRO; znalezienie takiego Kursu za pośrednictwem Platformy MS Nurse PRO jest łatwe. 

Gość może odwiedzić Witrynę MS Nurse PRO, ale nie może uczestniczyć w żadnym Kursie ani śledzić go bez wcześniejszej rejestracji jako Użytkownik.

Dzięki danym i preferencjom podanym przez użytkownika są mu oferowane odpowiednie Kursy, które użytkownik może wybrać. 

Ponadto Platforma MS Nurse PRO zapewnia forum, na którym Użytkownicy mogą publikować wiadomości lub dokumenty (np. pytania, linki do odpowiednich informacji zewnętrznych lub komentarze w dyskusjach). 

Publikowanie wszelkich wiadomości musi być zgodne z zasadami postępowania Platformy MS Nurse PRO, wyjaśnionymi szczegółowo w Aneksie nr 1, który stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu ogólnego.

Rejestrując się jako Użytkownik i/lub korzystając z Platformy MS Nurse PRO, Użytkownik wyraźnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem ogólnym i zaakceptował go.

Niniejszy Regulamin ogólny nie może zawierać żadnych skreśleń i ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi regulaminami. Można go zawsze sprawdzić na Platformie MS Nurse PRO. Każde odstępstwo od Regulaminu ogólnego należy ustalić na piśmie. 

Artykuł 4 - Cel


Każdy Użytkownik, który chce korzystać z Platformy MS Nurse PRO musi przekazać określone dane osobowe, rejestrując się na Platformie MS Nurse PRO/korzystając z niej, dzięki czemu Platforma MS Nurse PRO będzie mogła realizować cel działania w uzasadnionym interesie EMSP w ramach wykonywania swoich działań.

Wszystkie Kursy oraz materiały do nauczania i nauki przekazywane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy MS Nurse PRO EMSP przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszystkie Kursy zostały stworzone z typową dbałością charakteryzującą placówkę edukacyjną.


Artykuł 5 - Konto
Konto jest kontem użytkownika udostępnianym użytkownikowi poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła.
Konto pozostaje własnością EMSP. Użytkownik ma jedynie prawo dostępu do Platformy MS Nurse PRO za pośrednictwem udostępnionego mu konta.
Aby utworzyć Konto, należy wprowadzić następujące informacje:
•    imię i nazwisko;
•    hasło;
•    adres e-mail;
•    (X).
Konto oraz dane osobowe użytkownika są zarządzane wyłącznie przez Platformę MS Nurse PRO.
Nazwa konta (lub login) oraz hasło umożliwiają użytkownikowi uzyskanie dostępu do Platformy MS Nurse PRO.  Adres e-mail umożliwia nam komunikowanie się z użytkownikiem w celu monitorowania jego Konta i zarządzania nim oraz wysyłania użytkownikowi informacji dotyczących Platformy MS Nurse PRO. 
Korzystając z Konta należy przestrzegać co najmniej następujących zasad:
•    Dane osobowe muszą być poprawne, możliwe do zweryfikowania, pełne i aktualne. Należy podać aktualny, osobisty lub służbowy adres e-mail.
•    Użytkownik zgadza się nie korzystać z serwerów pośredniczących (zwanych również serwerami proxy) do rejestracji Konta lub łączenia się z Kontem.
•    Surowo zakazuje się tworzenia Kont automatycznych i/lub tworzenia Kont z użyciem fałszywej tożsamości.
Po zarejestrowaniu Konta użytkownik zostanie zaproszony do uzupełnienia swojego profilu oraz zapewnienia sobie lepszego doświadczenia korzystania z Platformy MS Nurse PRO, poprzez podanie danych dodatkowych, takich jak, m.in:
•    zdjęcie
•    data urodzenia
•    płeć
•    miasto
•    kraj
•    język
•    wykształcenie
•    zawód
•    lat w zawodzie
•    biogram
•    zainteresowania
Jeśli którekolwiek dane użytkownika, np. adres korespondencyjny lub adres e-mail ulegną zmianie, należy zaktualizować dane w swoim profilu.
Artykuł 6 - Prawo własności intelektualnej - Prawo do korzystania

Wszelkie prawa własności intelektualnej należące do MS Nurse PRO oraz Platformy MS Nurse PRO (jak również możliwe korekty i / lub rozszerzenia) należą do EMSP i/lub jej usługodawców pracujących w oparciu o umowę i pozostają ich własnością. 

Znaki towarowe, logo, obrazy, zdjęcia, animacje, wideo i teksty na Platformie MS Nurse PRO są własnością intelektualną EMSP i nie można ich powielać, używać, publikować, dystrybuować, sprzedawać lub pokazywać bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody EMSP.

Użytkownik potwierdza, że tak jest.

EMSP zapewnia Użytkownikowi niewyłączne prawo do korzystania z Platformy MS Nurse PRO zgodnie z Regulaminem ogólnym.  

W przypadku Użytkownika prawo do korzystania rozpoczyna się w momencie rejestracji Użytkownika na Platformie MS Nurse PRO i/lub wydania takiego zlecenia. 

Jeśli Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin ogólny lub dołączone do niego aneksy i/lub będzie korzystał w sposób błędny i/lub niewłaściwy z Platformy MS Nurse PRO, EMSP zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy Użytkownikowi dostępu lub możliwości korzystania z Platformy MS Nurse PRO i/lub zablokowania go lub usunięcia bez uprzedniego zawiadomienia. EMSP zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych, jakie uzna za stosowne, aby chronić swoje interesy w odniesieniu do ochrony swoich praw własności intelektualnej.

EMSP może według swojego uznania wprowadzać innowacje na Platformie MS Nurse PRO. EMSP poinformuje Użytkownika w odpowiednim czasie o przetwarzaniu aktualizacji i/lub aktualizacjach, w stopniu, w jakim będzie to ważne dla korzystania z Platformy MS Nurse PRO. Będzie się to odbywać zawsze według uznania EMSP. 

Artykuł 7 - Dostępność platformy MS Nurse PRO

EMSP może bez uprzedniego zawiadomienia wyłączyć dostęp do Platformy MS Nurse PRO lub ograniczyć możliwość korzystania z niej, w stopniu, w jakim będzie to niezbędne do celów konserwacji lub wprowadzenia korekt lub ulepszeń na Platformie MS Nurse PRO lub z jakiegokolwiek innego powodu; nie spowoduje to powstania u Użytkownika jakiegokolwiek prawa do odszkodowania od EMSP. 

Artykuł 8 - Odpowiedzialność

EMSP zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań w ramach świadczenia usług i nie gwarantuje żadnych rezultatów w odniesieniu do skutecznego odnalezienia danego Kursu.

    Informacje zawarte na Platformie MS Nurse PRO oraz jej Witrynie mają charakter ogólny. Informacje nie są indywidualnie dostosowane do osobistej lub konkretnej sytuacji, dlatego nie można ich uznawać za osobiste, służbowe lub prawne porady udzielane Użytkownikowi. Kursy są oferowane wyłącznie w celach edukacyjnych.
    
    EMSP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że przekazywane informacje są pełne, poprawne, dokładne i zaktualizowane. EMSP robi wszystko co niezbędne, aby chronić w najlepszym możliwym stopniu dane Użytkownika wprowadzone na Platformę MS Nurse PRO przed ich utratą, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem. 
    
    Pomimo tych wysiłków, może dojść do nieprawidłowości w podanych informacjach.
    
    Jeżeli w podanych informacjach zawarte są nieścisłości lub jeśli jakiekolwiek informacje dostępne na Platformie MS Nurse PRO lub za jej pośrednictwem nie będą dostępne, EMSP dołoży wszelkich możliwych starań, aby naprawić to tak szybko, jak to będzie możliwe. 
    
    EMSP nie może jednak odpowiadać za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane korzystaniem z informacji zawartych na Platformie MS Nurse PRO lub za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nieścisłości w podanych informacjach.
    
    Jeśli użytkownik stwierdzi nieścisłości i/lub niezgodne z prawem użytkowanie dotyczące informacji udostępnianych za pośrednictwem Platformy MS Nurse PRO, może skontaktować się z administratorem Platformy MS Nurse PRO. Można to zrobić korzystając z danych kontaktowych podanych w artykule 1.
    
    Treść Platformy MS Nurse PRO lub Witryny (włącznie z ewentualnymi linkami) może być zawsze, bez wcześniejszego zawiadamiania, poddawana dostosowaniom, modyfikacjom lub uzupełnieniom. EMSP nie daje gwarancji na dobre funkcjonowanie Platformy MS Nurse PRO lub Witryny i nie może w żadnym przypadku odpowiadać za ich nieprawidłowe funkcjonowanie lub tymczasową (nie)dostępność lub za jakąkolwiek formę bezpośrednich lub pośrednich szkód, które wynikałyby z dostępu do Platformy MS Nurse PRO lub Witryny lub korzystania z nich.
    
    W żadnym wypadku, ani bezpośrednio, ani pośrednio, w szczególny, ani żaden inny sposób, EMSP nie będzie odpowiadać za szkody powstałe na skutek korzystania z Platformy MS Nurse PRO lub Witryny lub jakiekolwiek inne szkody, w szczególności na skutek użycia linków lub hiperłączy, w tym m.in. za straty, przerwy w pracy, uszkodzenia programów lub innych danych w systemie komputerowym, uszkodzenia urządzeń, oprogramowania lub inne.
    
    Platforma MS Nurse PRO lub Witryna mogą zawierać hiperłącza do witryn lub stron podmiotów zewnętrznych (np. moduł płatności) lub pośrednio się do nich odwoływać. Umieszczenie linków do tych witryn lub stron nie sugeruje w żaden sposób dorozumianej akceptacji ich zawartości. EMSP oświadcza wyraźnie, że nie ma żadnej kontroli nad treścią lub innymi charakterystykami tych linków / witryn i nie może w żadnym wypadku odpowiadać za ich treść lub charakterystyki lub za jakąkolwiek formę szkody powstałej na skutek korzystania z nich.

    Użytkownik potwierdza i akceptuje, że Platforma MS Nurse PRO nigdy nie będzie idealna ani w 100% wolna od niedoskonałości oraz że nie wszystkie niedoskonałości zostaną (mogą być) naprawione, mimo że EMSP będzie robić wszystko, co w jej mocy, aby tak się stało. 

Artykuł 9 - Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Niniejsza umowa zawarta pomiędzy stronami podlega prawu belgijskiemu. W przypadku sporu i/lub braku płatności, wyłączną jurysdykcję nad sprawą mają sądy okręgu jurysdykcyjnego Brukseli.

Artykuł 10 - Polityka prywatności.

Polityka prywatności i plików cookie EMSP stanowi część niniejszego Regulaminu ogólnego. 

Korzystając z Witryny, korzystając z Platformy MS Nurse PRO i/lub przekazując dane EMSP Użytkownik lub Gość zgadza się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny na stwierdzenia zawarte w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie. Są one dostępne do wglądu w Witrynie i na Platformie MS Nurse PRO. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą Polityką, ponieważ zawiera ona prawa i obowiązki Gościa i Użytkownika dotyczące korzystania z Witryny, Platformy MS Nurse PRO i EMSP.


ANEKS NR 1
ZASADY POSTĘPOWANIA NA FORUM


Fora na Platformie zostały utworzone z myślą o stworzeniu przyjaznego środowiska dla społeczności Platformy MS Nurse PRO, aby można było dzielić się swoimi doświadczeniami, zadawać pytania, uzyskać pomoc, udzielić informacji zwrotnej i nawiązać kontakty towarzyskie.
Dlatego też ważne jest trzymanie się wytycznych i Zasad postępowania dla ogólnego dobra forów. 
Zebraliśmy najpierw kilka podstawowych wytycznych, których należy przestrzegać, aby pomóc użytkownikom w publikowaniu na naszych forach. Towarzyszą im również Zasady postępowania na forum.
Aby przyczyniać się do tworzenia miłej i zdrowej atmosfery, użytkownik musi rozumieć, jakiego zachowania oczekujemy od wszystkich naszych Użytkowników. Dlatego prosimy o zapoznanie się z Zasadami postępowania na forum. 


Przed publikacją: 
•    Należy zawsze skorzystać z opcji wyszukiwania, aby upewnić się, że nie utworzono wcześniej podobnego wątku lub że informacje, których użytkownik szuka nie zostały już podane gdzie indziej.
•    Należy być na bieżąco z wszelkimi konkretnymi zasadami dotyczącymi publikacji postów, które obowiązują na pod-forach.
•    Należy pamiętać o korzystaniu z odpowiedniej sekcji forum.
•    W przypadku utraty przywilejów publikowania postów lub otrzymania sankcji, nie należy korzystać z innego konta do publikowania postów, ponieważ korzystanie z drugiego konta oznacza trwałe wyłączenie z forum.
Publikując posty należy zawsze pamiętać o tym, aby: 
•    Zadbać o prawidłową ortografię.
•    Wpisywać odpowiedzi, a nie traktować forum jak czatu lub komunikatora; nie używać zbyt wielu skrótów.
•    Zachowywać się uprzejmie i z szacunkiem.
Zasady postępowania na forum

Obraźliwe treści i język

Nie wolno używać ani podawać linków do treści, w których używa się wulgarnego języka lub jakiegokolwiek języka, który rozsądna osoba uznałaby za obraźliwy, obsceniczny lub pod innym względem niewłaściwy. Użytkownik zgadza się postępować w sposób właściwy. Poniżej podano kilka przykładów sytuacji dotyczących obraźliwego języka i treści:

a)    Flaming: Zakazuje się udziału w „Flamingu”, czyli zjawisku obejmującym pisanie wiadomości mających na celu zwymyślanie lub obrażenie danej osoby.
b)    Atakowanie: Zakazuje się stosowania ustnych lub pisemnych ataków na kogokolwiek, w tym na innych Użytkowników lub personel EMSP lub MS Nurse PRO. Jeśli użytkownik chce zgłosić innego Użytkownika lub personel EMSP lub MS Nurse PRO, może to zrobić pisząc na adres: [email protected]. Nie należy w tym celu korzystać z forum.
c)    Grupy nienawiści, mowa nienawiści oraz dyskusje na tematy polityczne i religijne: Zakazuje się stosowania mowy nienawiści lub używania forum do udziału w organizacjach lub tworzenia organizacji, oficjalnych lub nieoficjalnych, których ideologia opiera się na filozofiach antyreligijnych, antyetnicznych, sprzeciwiających się orientacjom seksualnym, rasistowskich lub seksistowskich, lub je przypomina. Ponadto, aby utrzymać przyjazne i pozytywne środowisko forum, nie można publikować na forum postów poświęconych światowej polityce lub religii.
d)    Treści nielegalne i pornograficzne: Na forum nie można publikować ani promować żadnych treści nielegalnych lub pornograficznych. 
e)    Materiały naruszające prawa autorskie: Nie należy publikować żadnych materiałów, których prawa autorskie są chronione.
f)    Petycje/ankiety oraz witryny z ankietami: Wątków z petycjami nie należy mylić z wątkami zawierającymi sugestie, które można publikować samodzielnie. Wątek jest uznawany za wątek zawierający Petycję/Ankietę, kiedy prosi się w nim innych Użytkowników o wyrażenie zgody na proponowaną Petycję/Ankietę lub ich wirtualne podpisanie. Użytkownik może publikować wątki zawierające Petycję/Ankietę na odpowiednim forum, wiedząc, że treść wątku podlega aktualnym Zasadom postępowania na forum, co oznacza, że zostanie sprawdzona przez członka personelu EMSP lub MS Nurse PRO. Ankiety w Witrynach to funkcja witryny zastrzeżona dla członków personelu EMSP i MS Nurse PRO; są one wyświetlane na stronie głównej. Ankiety w Witrynach można sugerować członkom personelu EMSP lub MS Nurse PRO lub prosić ich o nie, pisząc na adres [email protected].

Zakłócenia

Użytkownik nie może w żaden sposób przeszkadzać ani zakłócać środowiska forum i doświadczenia innych Użytkowników lub członków personelu EMSP lub MS Nurse PRO, ani podejmować takich prób. Poniżej znajdują się konkretne przykłady tego rodzaju zakłócania:

a)    Trolling: Użytkownik nie może stosować „Trollingu”, który oznacza celowe publikowanie negatywnych komentarzy, w celu nakłonienia innych użytkowników do odpowiadania w określony sposób. Zwracamy uwagę, że publiczne oskarżenie innej osoby o trolowanie może samo w sobie stanowić formę trollingu. Ponadto, nie należy publikować ponownie postów ani podejmować żadnych działań, aby publicznie ujawnić wcześniej zablokowaną, zamkniętą, usuniętą lub w inny sposób moderowaną z powodu naruszenia zasad dyskusję.
b)    Tyrady: Mimo że jesteśmy wdzięczni za informację zwrotną, zakazujemy publikowania nadmiernie negatywnych komentarzy, które nie są pisane w sposób konstruktywny i uprzejmy oraz komentarzy mających na celu obniżenie morale Platformy.
c)    Przemoc: Użytkownik nie może brać udziału w następujących formach przemocy: Umniejszanie, nękanie, celowe wprowadzanie innych w błąd itp.
d)    Off-topic/Kilka tematów/Crosspostowanie: Użytkownik nie może publikować wiadomości niezwiązanych z danym tematem (tzw. „derailing”). Ponadto użytkownik nie może publikować wątków skierowanych wyłącznie do jednego odbiorcy.
e)    Bumping/odświeżanie/necro posting: Użytkownik nie może publikować wiadomości w starym wątku wyłącznie po to, aby umieścić go na szczycie indeksu forum lub innego kanału, co znane jest nieraz jako „bumping” lub odświeżanie/necro posting”, w celu uzyskania uwagi, która inaczej nie byłaby okazana.
f)    Spamowanie: Użytkownik nie może używać (ani nadużywać) forum do nękania innych Użytkowników stosując spamowanie lub "zalewanie”. Obejmuje to wielokrotne publikowanie tego samego słowa, wiadomości, znaku lub innych elementów, w ramach prób uzyskania nieuzasadnionej widoczności dla swojej sprawy lub w celu ogólnego zirytowania innych użytkowników. Może to również przybrać formę stosowania nonsensownego języka lub niepowiązanych ze sobą wiadomości. Ponadto użytkownik nie może uczestniczyć w nieuzasadnionym, piramidalnym cytowaniu. Wiadomości zawierające cytat w cytacie zawartym w cytacie szybko zapełniają strony niepotrzebnymi powtórzeniami, tak jak w przypadku spamu. Zwykle wystarczy jeden lub dwa cytaty; wszelkie inne odniesienia należy skracać przed wysłaniem w ostatecznej wersji.
g)    Udostępnianie danych konta oraz dane umożliwiające ustalenie tożsamości: W celu ochrony użytkowników uprasza się o nieudostępnianie swoich danych konta lub loginu na tych forach. Nie należy udostępniać żadnych danych członków personelu lub innych Użytkowników, lub personelu EMSP, ani omawiać żadnych kwestii dotyczących moderacji, prywatnych rozmów z personelem EMSP lub sankcji dotyczących konta na forum publicznym. Do tego celu służy adres e-mail: [email protected]. Należy użyć go, aby skontaktować się z odpowiednim członkiem personelu EMSP lub MS Nurse PRO.
h)    Podszywanie się 
Nie wolno podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, ani podawać się za pracownika, przedstawiciela EMSP lub MS Nurse PRO lub jakąkolwiek inną osobę powiązaną lub stowarzyszoną z EMSP lub MS Nurse PRO. Dotyczy to również zarzutów podszywania się pod inne osoby.
i)    Reklamy: Nie wolno promować ani reklamować żadnych usług lub produktów stron trzecich, niezależnie od tego czy odbywa się to w celach komercyjnych, dla uzyskania zysku lub nie, bez wyraźnej zgody EMSP lub MS Nurse PRO.

Przycisk zgłaszania

Użytkownik może zgłosić post lub wątek, który jego zdaniem narusza Zasady postępowania na forum, wysyłając powiadomienie MS Nurse PRO. Funkcja ta ma na celu uproszczenie pracy moderatorów; nie należy jej nadużywać, szczególnie jeśli wątek lub post jest tak naprawdę zgodny z zasadami. Zgłaszanie przemocy może być karane ostrzeżeniem. 

Prosimy nie odpowiadać osobom, które nie respektują zasad forum, aby nie przyczyniać się do rozwijania wątku lub postu, w którym narusza się zasady. Na tej samej zasadzie, prosimy o niepodejmowanie samowolnej moderacji. W przypadku naruszenia zasad prosimy o zgłoszenie wątku lub postu oraz, jeśli jest to konieczne, skontaktowanie się z moderatorem, w celu poinformowania go o problemie. Próby przekonywania osoby naruszającej zasady do zmiany postępowania mogą tylko doprowadzić do dalszego łamania zasad.

Oto kilka zasad i wytycznych, które mogą pomóc w odpowiednim zgłaszaniu postów lub wątków:

Użytkownik może: 
•    Zgłosić wątek lub post, dodając link oryginalnego, zduplikowanego wątku.
•    Zgłosić kilka naruszeń, dodać linki dotyczące tego samego naruszenia dokonanego przez innych Użytkowników.
•    Zgłosić wątek i poprosić o jego zamknięcie.
•    Ostrzec nas o jednym lub więcej martwych linkach w pojedynczym wątku.
Użytkownik nie powinien: 
•    Wysyłać zgłoszeń pracownikom EMSP lub MS Nurse PRO; prosimy zamiast tego napisać na adres: [email protected]
•    Zgłaszać wszystkich tematów lub postów opublikowanych przez spamera. Konieczne jest jedynie zgłoszenie, że dana osoba spamuje, podając nam w zgłoszeniu kilka linków, co umożliwi nam przyjrzenie się wszystkim postom lub wątkom utworzonym przez tę osobę.
•    Zgłaszać wątku lub postu tylko dlatego, że jest on sprzeczny z poglądami użytkownika w danym temacie.
•    Zgłaszać coś, aby poprosić nas o zdanie w danym temacie.
•    Zgłaszać coś, aby powiadomić nas o literówce, którą zrobiliśmy podczas pracy na forum.
•    Zgłaszać coś wyłącznie po to, aby zyskać uwagę zespołu moderacyjnego.
•    Zgłaszać i powiadamiać zgłaszanego, że został zgłoszony.
Każda osoba, która nie szanuje Zasad postępowania na forum lub nie stosuje się do nich, może podlegać sankcjom, włącznie z trwałym wykluczeniem z forum.


© Copyright EMSP VZW