POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
OBOWIĄZUJĄCA NA PLATFORMIE MS NURSE PRO

Prosimy o uważne zapoznanie się z tą polityką, ponieważ zawiera ona prawa i obowiązki użytkownika wobec Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego aisbl (dalej zwanej: EMSP).

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie może być regularnie poddawana zmianom lub aktualizacjom; zalecamy jej regularne sprawdzanie.  

1 - Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejsza Polityka prywatności pokazuje, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są przetwarzane podczas korzystania z Platformy MS Nurse PRO lub Witryny. Za przetwarzanie odpowiada EMSP z zarejestrowaną siedzibą w Rue Auguste Lambiotte 144, 1030 Bruksela, Belgia, zarejestrowana w belgijskim banku dla przedsiębiorców Belgian Crossroads Bank for Enterprises: 0473.317.141.

1.2. EMSP stara się przestrzegać Europejskiej Regulacji 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, jak również przepisów dotyczących korzystania z plików cookie w witrynach w ramach dyrektywy ePrivacy 2002/58, z każdorazowymi zmianami. 

1.3. Aby móc korzystać z Platformy MS Nurse PRO, Witryny i/lub przekazywać dane osobowe EMSP, użytkownik musi być co najmniej w określonym wieku, aby korzystać z Platformy MS Nurse PRO. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że jest w odpowiednim wieku (co najmniej 16 lat). EMSP nie odpowiada za konsekwencje związane z osobami, które nie są w odpowiednim wieku, mimo iż twierdziły inaczej. EMSP zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych takich osób, w przypadku odkrycia takich przypadków oraz do odmówienia im prawa korzystania z Platformy MS Nurse PRO.

1.4. Korzystając z Platformy MS Nurse PRO i/lub przekazując dane EMSP użytkownik zgadza się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny na stwierdzenia zawarte w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie.


2 - Dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje 

2.1. odwiedzając Witrynę lub Platformę MS Nurse jako Gość:

2.2. rejestrując się na jeden z naszych newsletterów jako Gość lub Użytkownik:

2.3. odwiedzając Platformę MS Nurse PRO jako Użytkownik:

2.4. podczas rejestracji na Platformie Nurse PRO jako Użytkownik: 

2.5 jako Użytkownik Platformy MS Nurse PRO


3 - Dane osobowe, które gromadzimy pośrednio 

3.1. Dane publiczne: 

EMSP nieraz przetwarza dane publiczne, np. dane podlegające obowiązkowi publikacji lub dane, które sam użytkownik udostępnił publicznie, takie jak informacje na jego profilach społecznościowych, witrynie lub dane ogólnie znane lub dostępne. 


4 - Cele przetwarzania 

4.1. Cele ogólne: 

EMSP korzysta ze zgromadzonych danych osobowych wyłącznie do następujących celów:


4.2. Transfer na rzecz stron trzecich: 

EMSP może przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujących ograniczonych celach:

EMSP będzie starać się o zasadne informowanie użytkownika z wyprzedzeniem o fakcie ujawniania przez EMSP danych użytkownika wyżej wymienionym stronom trzecim; użytkownik potwierdza jednak również, że nie zawsze będzie to technicznie lub komercyjnie wykonalne.

EMSP nie będzie sprzedawać, wypożyczać, dystrybuować ani w inny sposób udostępniać komercyjnie danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej lub za uprzednią zgodą użytkownika.


4.3. Wymogi prawne: 

W rzadkich przypadkach możliwe jest, że EMSP będzie musiała ujawnić dane osobowe użytkownika z powodu nakazu sądowego lub aby odpowiedzieć na inne zobowiązujące regulacje prawne. EMSP będzie starać się poinformować o tym użytkownika wcześniej, z rozsądnym wyprzedzeniem, o ile nie będzie podlegać jakimkolwiek ograniczeniom prawnym. 


5 - Okres przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do celów przetwarzania takich jak pisane w artykule 4 stosunku umownego pomiędzy EMSP a użytkownikiem. 

Wyżej wymienione dane osobowe są w każdym przypadku rejestrowane zgodnie z konkretnymi wymogami prawnymi i okresami ograniczeń, zobowiązującymi nas do przechowania danych osobowych użytkownika przez dłuższy czas, np. dla umożliwienia nam obrony przed roszczeniami prawnymi. 


6 - Twoje prawa

6.1. Prawo do dostępu i kontroli: 

Za pośrednictwem Platformy MS Nurse PRO użytkownik ma możliwość uzyskania nieodpłatnie i w dowolnym momencie informacji na temat swoich danych osobowych oraz użytku, jaki zrobi z nich EMSP. 

6.2. Prawo do korekty, eliminacji i ograniczenia: 

Użytkownik może swobodnie komunikować swoje dane osobowe EMSP lub nie, z wyjątkiem pewnej ilości obowiązkowych danych prawnych w przypadku rejestracji oraz korzystania z Platformy MS Nurse PRO. Poza tym, użytkownik ma zawsze możliwość dokonania korekty, uzupełnienia lub eliminacji swoich danych osobowych. Użytkownik potwierdza, że jeśli nie uzupełni pewnych danych lub wyeliminuje je później, niektóre usługi i produkty mogą (już) nie być dostępne. 

Użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 


6.3. Prawo do sprzeciwu: 

Użytkownik ma również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych z poważnych i uzasadnionych przyczyn. 

Ponadto użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; w takim przypadku nie musi podawać żadnych powodów. 


6.4. Prawo do bezpłatnego transferu danych 

Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych, przetwarzanych przez nas, w formie ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i przeznaczonej do odczytu komputerowego i/lub transferu tych danych do innych administratorów. 


6.5. Prawo do wycofania zgody: 

W stopniu, w jakim przetwarzanie danych opiera się na zgodzie wcześniej udzielonej przez użytkownika, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody. 


6.6. Korzystanie ze swoich praw: 

Patrz art. 9.4 i 11 dotyczące procedury oraz osób, z którymi należy się skontaktować w celu skorzystania ze swoich praw.


6.7. Automatyczne decyzje i profilowanie: 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie obejmuje profilowania; użytkownik nie będzie też objęty automatycznym wydawaniem decyzji. 


6.8. Prawo do złożenia skargi. 

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu kontrolującego. W przypadku Belgii jest to:

Organ ds. ochrony danych / Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Bruksela

Tel. +32(0)22744800 lub Faks +32(0)22744835

[email protected]

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Nie wpływa to w żadnym stopniu na możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przed sądem. 

Jeśli użytkownik poniesie szkodę w wyniku przetwarzania jego danych osobowych, może wnieść roszczenie o odszkodowanie.


7 - Bezpieczeństwo i poufność

7.1. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa dostosowane na poziomie technicznym i organizacyjnym, aby uniknąć zniszczenia, utraty, falsyfikacji, modyfikacji, nieupoważnionego dostępu lub przypadkowego przekazania stronom trzecim zgromadzonych danych osobowych oraz wszelkiego innego nieupoważnionego przetwarzania tych danych.  

7.2. EMSP nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem użycia danych osobowych przez stronę trzecią. EMSP zapewniła, że jeśli zwróci się do stron trzecich o przetwarzanie danych osobowych, zobowiążą się one do przestrzegania tych samych zasad. 

7.3. Użytkownik musi w każdym momencie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, m.in. uniemożliwiając jakikolwiek nieupoważniony dostęp do swojego loginu i kodu. Dlatego też użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za korzystanie przez Platformę MS Nurse PRO z jego komputera, adresu IP oraz danych identyfikacyjnych oraz za ich poufność. 


8 - Dostęp stron trzecich

8.1. Aby móc przetwarzać dane osobowe użytkownika, udostępniamy jego dane osobowe naszym pracownikom lub przedstawicielom. 

8.2. Gwarantujemy identyczny poziom ochrony poprzez sporządzenie zobowiązań umownych przeciwstawnych tym pracownikom i przedstawicielom oraz identycznych z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.


9 - Pliki Cookie

9.1. Czym są pliki cookie? 

Plik „cookie” to mały plik wysyłany przez serwer EMSP i umieszczany na dysku twardym komputera / smartfona użytkownika. Informacje rejestrowane na tych plikach cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez nas i wyłącznie podczas wizyty na Platformie MS Nurse PRO. 


9.2. Dlaczego używamy plików cookie? 

Nasza Platforma MS Nurse PRO korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby odróżnić preferencje danego użytkownika od preferencji innych użytkowników Platformy MS Nurse PRO. Pomaga nam to zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie korzystania ze strony, kiedy korzystają z Platformy MS Nurse PRO i umożliwia nam zoptymalizowanie naszej Platformy MS Nurse PRO. 

W ramach konsekwencji niedawnej nowelizacji prawa, wszystkie Platformy MS Nurse PRO zorientowane na konkretne części Unii Europejskiej są zobowiązane do wystąpienia o zgodę na wykorzystanie lub przechowanie plików cookie i podobnych technologii na komputerach lub urządzeniach mobilnych użytkownika. Niniejsza Polityka plików cookie zapewnia użytkownikowi wyraźne i pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie i ich przeznaczenia. 


9.3. Platforma MS Nurse PRO korzysta wyłącznie z następujących plików cookie: 

Funkcjonalne pliki cookie 

Pliki cookie uwierzytelniania: „Zapamiętaj mnie” - identyfikacja zalogowanego użytkownika. Pliki cookie danych wprowadzanych przez użytkownika: „Identyfikator stylu życia”: rejestracja działań użytkownika w witrynie. 

Niefunkcjonalne pliki cookie 

Pliki cookie preferencji: Są one używane do zapamiętywania preferencji użytkownika i umożliwiają dostosowanie witryny tak, aby zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika.

Śledzące pliki cookie: są używane do poznania zachowań gości dotyczących przeglądania internetu. Śledzące pliki cookie we wtyczkach społecznościowych: są one używane, aby oferować moduły mediów społecznościowych w witrynie, np. przycisk „lubię to” na Facebooku, przycisk udostępniania na LinkedIn lub możliwość retweetowania wiadomości. 

Marketingowe pliki cookie: Są to pliki cookie używane do celów marketingowych, takich jak ukierunkowane reklamy.

Analityczne pliki cookie: Są to pliki cookie używane do analizy korzystania z witryny i jej poprawy w oparciu o dane statystyczne.

W przypadku plików cookie umieszczanych przez strony trzecie (np. Google Analytics), odwołujemy się do oświadczeń tych stron, znajdujących się w ich witrynach. Uwaga: nie mamy żadnego wpływu na treść tych oświadczeń, ani na zawartość plików cookie tych stron trzecich, takich jak pliki cookie Google Analytics


9.4. Zgoda użytkownika:

Użytkownik może odmówić zgody na pliki cookie lub zablokować je, zmieniając parametry konfiguracyjne swojego systemu nawigacyjnego. Wyeliminowanie plików cookie może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pewnych funkcjonalności Witryny lub Platformy MS Nurse PRO. 

W przypadku dalszych pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookie w Witrynie lub na Platformie MS Nurse PRO, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza lub pocztą na adres:

European Multiple Sclerosis Platform aisbl [Europejska Platforma Stwardnienia Rozsianego]

Rue Auguste Lambiotte 144

1030 Bruksela

Belgia

Więcej informacji na temat plików cookie można też znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org/ .

Więcej informacji na temat reklam behawioralnych online oraz prywatności w internecie można znaleźć tutaj: http://www.youronlinechoices.eu/ .


10 - Obowiązujące prawo i sąd właściwy 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie podlega wykładni i realizacji zgodnie z belgijskim prawem, które jest jedynym prawem obowiązującym w tym zakresie. 

Sądy okręgu jurysdykcyjnego Brukseli mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami, do których może dojść na skutek interpretacji lub realizacji niniejszej Polityki prywatności i plików cookie. 


11 – Kontakt

Jeśli użytkownik ma pytania jako firma lub osoba fizyczna w odniesieniu do tego, w jaki sposób EMSP przetwarza jego dane, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres:

European Multiple Sclerosis Platform aisbl [Europejska Platforma Stwardnienia Rozsianego]

Rue Auguste Lambiotte 144

1030 Bruksela

Belgia

Lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

W czasie przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, użytkownikowi przysługują określone prawa (patrz art. 6). W przypadku chęci skorzystania z tych praw, należy przesłać nam informację pocztą poleconą na wyżej wskazany adres. W celu ochrony prywatności użytkownika, prosimy o dodanie kopii pierwszej strony dokumentu tożsamości.
© Copyright EMSP VZW