μάθημα 3: Διάγνωση και αξιολόγηση της ΣΚΠ - MS Nurse PRO

μάθημα 3: Διάγνωση και αξιολόγηση της ΣΚΠ

DESCRIPTION

Αυτή η ενότητα θα εξηγήσει τα κριτήρια μαζί με τα σχετικά διαγνωστικά εργαλεία, τα αποτελέσματά και τις συνέπειές τους με τέτοιο τρόπο που να μπορούν εύκολα να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν από τους Νοσηλευτές ΣΚΠ και στη συνέχεια να μεταδοθούν στους ασθενείς. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο από άποψη ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και για τη ζωτική ανάπτυξη μιας ισότιμης σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ του ατόμου και του Νοσηλευτή ΣΚΠ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε καλύτερη θέση:

 • Να περιγράφει την νευρολογική εξέταση και τον ρόλο της στη διάγνωση της ΣΚΠ.
 • Να κατανοήσει την έννοια της διασποράς στο χρόνο και στο χώρο που καθορίζεται από τα κριτήρια McDonald.
 • Να συζητήσει τα κρίσιμα στοιχεία στη διαφορική διάγνωση της ΣΚΠ.
 • Να περιγράψει τα κριτήρια McDonald για την διάγνωση της ΣΚΠ.
 • Να εξετάσει τις επιπτώσεις των αλλαγών των κριτηρίων McDonald που έγιναν το 2010.
 • Να εξηγήσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εξέταση MRI και τη σημασία της στη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
 • Να συζητήσει την σημασία της παρουσίας ολιγοκλωνικών ζωνών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ).
 • Να περιγράψει τις δοκιμές των προκλητών δυναμικών και τη σημασία τους.
 • Να προσδιορίσει μια υποτροπή της ΣΚΠ.
 • Να κάνει την διάκριση μεταξύ των υποτροπών και την εξέλιξη της νόσου, και από άλλες ασθένειες που δεν έχουν σχέση με την ΣΚΠ.
 • Να περιγράψει τα εργαλεία αξιολόγησης EDSS, MSFC και MSSS.
 • Να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην παρακολούθηση της προόδου της ΣΚΠ.

Ομάδα στόχος

Αυτή η δραστηριότητα σχεδιάσθηκε για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των νοσηλευτών, που ενδιαφέρονται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ατόμων με ΣΚΠ.

Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας: 5 ώρες

Μέθοδος Συμμετοχής

 1. διαβάσουν τους στόχους μάθησης και τις δημοσιεύσεις του Τμήματος  
 2. να συμμετέχουν σε ολόκληρη την εκπαιδευτική δραστηριότητα, που αποτελείται από 5 βασικές ενότητες
 3. να ολοκληρώσουν τα τεστ που ακολουθούν κάθε ενότητα, δίνοντας την καλύτερη δυνατή απάντηση σε κάθε ερώτηση, και  
 4. να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης για κάθε ενότητα.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 5 τεστ (75% και πάνω) και των ηλεκτρονικών φορμών αξιολόγησης, θα σας στείλουμε μια δήλωση πιστοποίησης την οποία μπορείτε να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε.

© Copyright MS Nurse PRO